Regelement Boekel Rond Uit

01 U geeft gehoor aan de aanwijzingen van de organisator en medewerkers, brandweer en politie.

02 Als u zich niet schikt naar de aanwijzingen word u de toezegging op de jaarmarkt ontzegd en bent u in overtreding als u door gaat met verkoop of verdere uitvoering van uw activiteiten.

03 Volgens voorwaarde van brandveiligheid namens regels van de Boekelse Vrijwillige Brandweer.

04 De stands en /of marktkramen alsmede eventuele te plaatsen wagens, podiums moeten zodanig worden aangebracht dat alle toe- en uitgangen van woningen en de bedrijven onbelemmerd zijn te bereiken en de bluswaterwinplaatsen (brandkranen en nortonboringen) te allen tijde voor brandweervoertuigen bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn.

05 Tussen de achterzijde van de standplaatsen en de achterliggende bebouwingen moet een strook van tenminste 1 meter breed worden vrijgehouden terwijl voor de kramen een rijbaan van tenminste 5 meter breed en een hoogte van 4.20 meter beschikbaar moet zijn.

06 Elektriciteitskabels moeten zodanig zijn bevestigd, dat niemand daarmee in aanraking kan komen dan wel daarover kan struikelen.

07 De verkooppunten waar voedings- en genotsmiddelen worden gebakken of gekookt, moeten zijn opgesteld op een afstand van tenminste 5 meter vanaf de bebouwing. (deze voorwaarde geldt niet indien de gevel geheel blind is uitgevoerd).

08 Nabij eventueel te plaatsen verkooppunten, waar voedings- en genotsmiddelen worden gebakken of gekookt, moet(en)

 • een droogpoederblusaparraat met een vulling van tenminste 7 kg aanwezig zijn;
 • goed passende deksels aanwezig zijn om pannen, bij het in brand geraken van de inhoud, te kunnen afdekken.


09
 Eventueel te gebruiken drukhouders (gasflessen) met vloeibaar gas moeten buiten bereik van onbevoegden en goed geventileerd te worden opgesteld op een veilige plaats.

10 De waterinhoud van de gevulde en de lege drukhouders (gasflessen) mag niet meer dan 110 liter bedragen.

11 De drukhouders (gasflessen) moeten tegen opwarming door zonnestraling zijn beschermd.

12 De verbindingsslang(en) tussen de drukhouders (gasflessen) en de bak- en/of kooktoestellen moet(en).

 • Zijn vervaardigd van synthetisch rubber met een of meer staaldraad en/of textielinlagen, volgens NEN 3143.
 • Met behulp van slangklemmen vast aan de drukhouder (gasflessen) en aan de bak- en/of kooktoestellen zijn bevestigd en vrij en ongespannen zijn aangelegd.
 • Zodanig zijn aangebracht dat zij op geen enkele wijze aan toelaatbare temperatuursinvloeden worden blootgesteld of mechanisch kunnen worden beschadigd.
 • Zo kort mogelijk worden gehouden en mag/mogen geen grotere lengte hebben dan 2 meter.

13 Voor een juiste beoordeling moet(en) de benodigde tekeningen met gegevens worden overlegd, waarop onder meer moet zijn aangegeven:

 • de plaats van de attracties, marktkramen en/of stands alsmede de plaats waar gebakken of gekookt wordt.
 • De rijbaan (breedte minimaal 5 meter).
 • De aanwijzingen die door of namens de commandant van de brandweer met betrekking tot veiligheid van het publiek worden gegeven moeten terstond en stipt worden opgevolgd.

14 De huurder dient te zorgen voor reinheid van zijn stand- en/of grondplaats.
14a Na afloop van de markt dient de huurder zijn stand- en/of grondplaats schoon en opgeruimd achter te laten. Hij krijgt hiervoor een vuilniszak uitgereikt, welke bij de aanwezige groenbakken ingeleverd kunnen worden.
14b De huurder dient ervoor zorg te dragen dat er geen brandbare, gevaarlijke of schadelijke stoffen aanwezig zijn op of om de stand- en/of grondplaats.

15 U volgt de regels strikt op, en zorgt dat u alle opdrachten van de Boekel Rond Uit medewerkers worden opgevolgd.
De commissie is bevoegd om een stand- en/of grondplaats in te trekken:

 • Bij wangedrag van de huurder;
 • Bij overtreding van de bepalingen van de marktverordening.

16 De gebruikersvergunning dient zelf aangevraagd te worden voor inrichtingen waarin meer dan 50 personen gehuisvest kunnen worden. B.v. tenten.

17 De inritten van huizen en toegangswegen naar gebouwen moeten vrij blijven

18 Als u muziek of beeld laat zien tijdens uw presentatie, verkoop zorgt u zelf voor de juiste contracten bij de Buma Stemra.
De organistaie van Boekel Rond Uit is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor evt. Buma Stemra, Sena of andere instanties waardoor de auteurswet wordt overtreden.

19 De huurder van een stand- en/of grondplaats kan nimmer aanspraak maken op schadevergoeding ten laste van de organisatie, wegens beschadigingen en/of anderszins van de door hem aangevoerde producten ten gevolge van welke omstandigheden dan ook.
De organisatie is niet aansprakelijk voor  brand ,breuk,diefstal of schade, in welke vorm dan ook.

20 Weersomstandigheden c.q. onverziene omstandigheden ontheft de deelnemer niet van zijn verplichtingen

21 Schade,toegebracht door wind,regen,opwaaiende marktkramen,enz. komen voor risico van de deelnemer van deze jaarmarkt/braderie. beschadiging aan  winkelpanden,ruitbreuk enz.,veroorzaakt door de door de standhouder gehuurde kraam,zijn voor rekening van de standhouder. Bij ingebruikname van de kraam dient uzelf ervoor zorg te dragen dat de kraam intact blijft. Het bovenzeil dient uzelf vast te zetten indien dit niet
door de kramenbouwer is gedaan.

22 Reclameren kan uitsluitend per aangetekend schrijven en dient 10 dagen na het evenement in ons bezit te zijn.

23 Standplaatshouder zal aan andere standplaatshouders en bezoekers op het evenement op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken  en er voor zorgen dat met zijn goedvinden aanwezige derden dit evenmin doen. Tevens is hij/zij verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers.

24 Attracties dienen de jaarlijkse keuring te hebben ondergaan. De aansprakelijkheid hiervoor ligt geheel bij de standhouder

25 Aflassen van de braderie en rommelmarkt:
Als het bestuur van Boekel Rond Uit overgaat tot het aflassen van de braderie en rommelmarkt door b.v. zeer slechte weersvoorspellingen en/of andere bijzondere situatie, wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.
Als de afgelasting minimaal 1 dag voor de markt plaats vindt, vindt restitutie van de huurprijs minus 25% administratiekosten over de gehele huurprijs plaats.
Als de afgelasting door calamiteiten of bijzondere omstandigheden op de dag van de markt plaats vindt, vindt geen restitutie van gemaakte kosten plaats.